algemene voorwaarden

Doel

Deze gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om te bepalen onder welke voorwaarden de diensten van de website Seegma.be, hierna de Dienst genoemd, ter beschikking worden gesteld en onder welke voorwaarden deze Dienst door de Gebruiker wordt gebruikt. Elke toegang en/of elk gebruik van de website www.seegma.be veronderstelt de onvoorwaardelijke acceptatie en naleving van alle bepalingen van deze voorwaarden. Ze vormen dus een contract tussen de Dienst en de Gebruiker. De Gebruiker wordt verzocht op geen enkele manier gebruik te maken van de Dienst indien hij deze algemene voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk wenst te aanvaarden.

Wettelijke bepalingen

Eigenaar: firma G.M.Electronics S.P.R.L - Rue de Termonde, 1083 Ganshoren
Tel. : 32 (0)10 77 90 66
Website: http://www.gmelectronics.be
E-mail: info@gmelectronics.be
Btw: BE 426 751 795

Registratie van persoonlijke gegevens

Wanneer iemand besluit zijn installatie via een of meer monitoringsysteemen te monitoren, moet deze aan zijn installateur bepaalde persoonlijke gegevens meedelen die op de website seegma.be worden opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt ten behoeve van de hieronder vermelde doelen : - De installatie instellen bij de installateur. - Inzicht verkrijgen in de eigenschappen van de installatie. - Contact met de klant opnemen als er een probleem wordt gedetecteerd in de installatie. - De tellergegevens opsturen naar een erkende organisatie.

Verwerking van de persoonlijke gegevens

De firma G.M.Electronics verplicht zich tot naleving van de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens en zoals gewijzigd in de wet van 11 december 1998.

Inzage en correctie van uw gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u uw gegevens altijd opvragen en ze indien nodig corrigeren. Neem hiervoor contact op met uw installateur van de GreenBox. U vindt de coördinaten links onderaan uw platform.

Toegang tot de website

Het gebruik van deze website impliceert de acceptatie van de hieronder vermelde voorwaarden. G.M.Electronics spant zich in om, voor zover mogelijk, 7 dagen per week en 24 uur per dag toegang te bieden tot de website. Deze website kan echter tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege onderhoudswerkzaamheden, storing of om andere, vooral technische, redenen.

Beveiliging

G.M.Electronics verplicht zich al het mogelijk te doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om met name te verhinderen dat ze worden vervormd, beschadigd of worden doorgegeven aan derden die niet bevoegd zijn.

Intellectuele eigendom

De structuur, de lay-out en alle elementen in deze website zijn het intellectuele eigendom van G.M.Electronics, van zijn eventuele leveranciers of partners. Andere namen van producten of bedrijven die op deze website worden vermeld, kunnen merken van hun respectieve eigenaars zijn. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze website wijzigen, kopiëren, distribueren, doorgeven, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de firma G.M.Electronics. Alle elementen van de website maken deel uit van de intellectuele eigendom van G.M.Electronics. Deze bescherming geldt zowel voor de structuur, de teksten en de grafische uitwerkingen.

Aansprakelijkheid

De firma G.M.Electronics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onbereikbaarheid van deze website en de daaruit voortvloeiende gevolgen omwille van de reden vermeld in punt: Toegang tot de website. De informatie, producten en diensten op deze website kunnen technische en inhoudelijke fouten bevatten. G.M.Electronics doet al het mogelijke om fouten te voorkomen. Toch garandeert de firma in geen geval de juistheid van de informatie die op deze website beschikbaar is . De firma G.M.Electronics is niet aansprakelijk voor enige tijdelijke of permanente schade veroorzaakt aan gegevens of hard- en software van de gebruiker tijdens de toegang tot de website, tijdens het navigeren in of het overbrengen van bestanden en computerprogramma's waaruit de website bestaat, op het systeem van ontvangst. De firma G.M.Electronics is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via deze website. De firma G.M.Electronics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor binnendringing door derden in haar computersysteem en de diefstal van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien. Anderzijds biedt G.M. Electronics automatische meteropname dienst aan Cwape, Vreg en Brugel. G.M. Electronics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste indexkeuzes of vertragingen vanwege het feit dat de ontvanger van deze dienst als enige verantwoordelijk is voor het controleren van de nauwkeurigheid van zijn meterstanden op het Seegma-platform. Bovendien is de meteropname dienst direct gekoppeld aan de website structuur van de Cwape. We kunnen daarom niet garanderen dat de opvolging precies op de eerste dag van de maand volgend op het kwartaal van de laatste termijn zal plaatsvinden. Alle gratis accounts die zijn gemigreerd van mygreenbox.be naar seegma.be moeten zich abonneren om van ondersteuning te kunnen genieten.

Geval van overmacht

G.M.Electronics kan niet verantwoordelijk worden gesteld in het geval van overmacht of feiten die onafhankelijk zijn van zijn wil.

Wijziging van het huidige contract

De firma G.M.Electronics behoudt zich het recht voor om de bepalingen, voorwaarden en vermeldingen van dit contract te allen tijde te wijzigen. De gebruiker wordt dan ook aangeraden om regelmatig de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden, die beschikbaar is op de website www.seegma.be, te raadplegen.

Duur en opzegging

Dit contract wordt afgesloten voor een onbepaalde duur vanaf het Gebruik van de Dienst door de Gebruiker.

Toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze site zal uitsluitend door het Belgisch recht worden geregeld. In geval van onenigheid over deze algemene voorwaarden mag u geen gebruik meer maken van deze website.

Bevoegde rechterlijke instanties

Elk geschil tussen de firma G.M.Electronics en de klant zal uitsluitend door het Belgisch recht worden geregeld. In het geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Nivelles bevoegd.

Contact

G.M.Electronics S.P.R.L - Rue de Termonde, 1083 Ganshoren
Tel. : 32 (0)10 77 90 66
Website: http://www.gmelectronics.be
E-mail: info@gmelectronics.be
Btw: BE 426 751 795